Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie M-MEBEL.”
Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015
Wartość projektu 545 300,00 PLN, dofinansowanie 409 600,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Zapytanie ofertowe – budowa hali produkcyjnej

Dane Zamawiającego:

P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz                                                                                                    Dąbrówka, 16.11.2015.

ul. Świt 24a/7

60-376 Poznań

NIP: 7791220930

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa hali produkcyjnej

PPHU M-MEBEL jest polskim liderem w projektowaniu i produkcji mebli do aptek. Stawiamy na innowacje i kompleksowość – od projektu do instalacji gotowych mebli. Więcej o firmie na naszej stronie www.aptekadesign.pl

W związku z udziałem w wysoko innowacyjnym projekcie, wdrażającym innowacje procesowe, produktowe i nietechnologiczne w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” osi priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Programu Operacyjnego „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 2. Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

  1. Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

  Kod CPV

  Nazwa

  45000000-7

  Roboty budowlane

  45213250-0

  Roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów budowlanych

  45320000-6

  Roboty izolacyjne

  45400000-1

  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

  1. Nazwa przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
   1. Przedmiot zamówienia:

   Prosimy o złożenie ogólnej oferty na następujące prace:

   1. Wykonanie projektu budowlanego na budowę hali produkcyjnej w m. Dąbrówka na terenie działek 99/55 i 99/56, który będzie podstawą do wystąpienia o pozwolenie na budowę

   2. Następujące prace budowlane:

   1

   wykonanie fundamentów i podwalin

   2

   wykonanie izolacji, podsypki i podbetonu

   3

   wykonanie konstrukcji

   4

   wykonanie poszycia dachu

   5

   wykonanie poszycia ścian zewnętrznych

   6

   wykonanie świetlika kalenicowego

   7

   wykonanie posadzki przemysłowej

   8

   wykonanie bram, drzwi i okien
   1. Proponowane rozwiązania:

   Planuje się dokonać rozbudowy istniejącego budynku produkcyjno- magazynowego o nową część produkcyjną w Dąbrówce, gmina Dopiewo działka nr 99/55 i 99/56. Obiekt o szkieletowej konstrukcji stalowej z dachem płaskim jednospadowym. Posadowienie obiektu w postaci stóp i podwaliny żelbetonowej. Ściany zewnętrzne wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym. Pokrycie dachu płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym.

   • Planowana długość budynku – 29,00 m

   • Planowana szerokość budynku – 29,00 m

   • Planowana max. Wysokość budynku – 5,15 m

   • Planowana powierzchnia zabudowy – 841,00 m2

   • Planowany kąt nachylenia dachu – 5%

    1. Określenie trybu zamówienia:

     

    Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.

    Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

    Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej oraz przesłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

    1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

    1. Warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

    Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganych przy realizacji niniejszego zamówienia kompetencji lub uprawnień. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

    1. Warunek w zakresie sytuacji finansowej oraz ekonomicznej pozwalającej na zrealizowanie niniejszego zamówienia

    Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (jeden milion polskich złotych 00/100). Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferent, którego oferta zostanie wybrana na prośbę wykonawcy powinien przedstawić polisę ubezpieczeniową.

    1. Posiada zdolność techniczną i zawodową wymaganą przy realizacji niniejszego zamówienia.

    Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej oraz aby wykonawca: wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie obiektu produkcyjnego lub magazynowego. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, a wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

    1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

    Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

    • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

    • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

    • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

    • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

    • pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

    Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

    Dopuszczalne jest powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia lub jego całości podwykonawcy. Oferent odpowiada za działania lub zaniechania swego podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne.

    1. Informacja na temat wadium

    Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium przez Wykonawców.

    1. Terminy związane z ofertą:

    Termin składania ofert upływa: 16.12.2015 o godz. 15:00

    Minimalny termin ważności ofert do: 16.01.2016.

    Planowany termin wykonania zamówienia: do 31.12.2016 r.

    1. Kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktów:

    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

    Kryteria oceny i ich wagi:
    1.Kryterium – cena

    Cena netto

    80%
    2.Kryterium – termin realizacji 10%
    3. Kryterium – okres gwarancji 10%
    Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach:
    Opis sposobu obliczania kryterium – cena
    • oferta z łączną najniższą ceną otrzymuje 80 punktów

    • pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

    C = (Cmin / Cof.) x 80

    gdzie:

    x – znak mnożenia,

    C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie,

    Cmin – najniższa cena,

    Cof. – cena oferenta.

    Opis sposobu obliczania kryterium –

    Termin realizacji

    • oferta z terminem realizacji do 12 miesięcy otrzymuje 10 punktów

    • oferta z terminem realizacji do 18 miesięcy otrzymuje 5 punktów

    • oferta z terminem realizacji powyżej 18 miesięcy otrzymuje 0 punktów

    Opis sposobu obliczania kryterium – okres gwarancji
    • oferta z okresem gwarancji powyżej 59 miesięcy otrzymuje 10 punktów

    • oferta z okresem gwarancji 35 – 59 miesięcy otrzymuje 5 punktów

    • oferta z okresem gwarancji poniżej 35 miesięcy otrzymuje 0 punktów

    Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertą z najkrótszym terminem realizacji. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.

    1. Sposób przygotowania oferty:

    Oferent powinien złożyć przygotowaną ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.

    Oferta może być przesłana w wybranej formie:

    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iza@aptekadesign.pl

    • za pośrednictwem poczty na adres biurowy

    • osobiście w siedzibie firmy

    Warunkiem rozpatrzenia oferty jest również złożenie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2

    Obligatoryjne elementy oferty:

    • przygotowana na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

    • opatrzona pieczątką firmową

    • zawiera datę sporządzenia oferty

    • zawiera datę ważności oferty

    • zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, e-mail i nr telefonu

    • podpisana przez oferenta

    • zawiera podaną cenę netto, vat i brutto wyrażoną w PLN

    • zawiera podany okres gwarancji

    • zawiera podany okres realizacji

    • zawiera wszystkie wymagane załączniki do zapytania ofertowego

    Nie będą rozpatrywane oferty:

    • niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia

    • częściowe lub wariantowe

    • złożone po terminie przyjmowania ofert

    • które nie zawierają obligatoryjnych elementów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym

    • złożone przez podmioty wykluczone z udziału w postępowaniu

    Warunki zmiany i wycofania oferty:

    • Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę

    • Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej

    1. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

    1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

    2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

    1. Kary umowne

    1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

    • za nieterminowe wykonanie zamówienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia.

    • za nieterminowe usunięcie stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

    • za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

    • za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień przerwy.

    1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

    • za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

    • za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

    1. Pozostałe informacje

    1. Osoba do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień: Izabela Orłowska, mail: iza@aptekadesign.pl, tel. +48 513 077 295

    2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

    3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    4. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

    5. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych i wariantowych.

    6. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

    7. P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów / wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

    Załączniki:

    Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

    Załącznik nr 2: Oświadczenie

    Załącznik nr 3: Wykaz robót budowlanych

    ………………………….

    podpis

     

← Cofnij