Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie M-MEBEL.”
Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015
Wartość projektu 545 300,00 PLN, dofinansowanie 409 600,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Informacja o wynikach postępowania na budowę hali produkcyjnej

Dane Zamawiającego:

P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz                                                                                                                                            Dąbrówka, 21.12.2015 r.

ul. Świt 24a/7

60-376 Poznań

NIP: 7791220930

 

 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERENTA

 1. W dniu 16.11.2015 r. w związku z planowanym udziałem w wysoko innowacyjnym projekcie, wdrażającym innowacje procesowe, produktowe i nietechnologiczne w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” osi priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Programu Operacyjnego „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020”, firma P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz ogłosiła zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

 • Wykonanie projektu budowlanego na budowę hali produkcyjnej w m. Dąbrówka na terenie działek 99/55 i 99/56, który będzie podstawą do wystąpienia o pozwolenie na budowę

 • Następujące prace budowlane:

1

wykonanie fundamentów i podwalin

2

wykonanie izolacji, podsypki i podbetonu

3

wykonanie konstrukcji

4

wykonanie poszycia dachu

5

wykonanie poszycia ścian zewnętrznych

6

wykonanie świetlika kalenicowego

7

wykonanie posadzki przemysłowej

8

wykonanie bram, drzwi i okien

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej oraz zostało wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

Oferty złożyły następujące firmy:

 1. STAL TECH” Jacek Sieciechowicz w dniu 18.11.2015 r.
 2. BUDO-HAL sp. z o.o. w dniu 10.12.2015 r.
 3. PHU Mateusz Duda w dniu 15.12.2015 r.

Tabela 1 Wyniki oceny ofert

LP

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

Waga punktów (%)

Ilość przyznanych punktów

STAL TECH” Jacek Sieciechowicz w

BUD-HAL sp. z o.o.

PHU Mateusz Duda

1

Oferowana cena

777 000,00 PLN

731 775,00 PLN

925 100,00 PLN

Ilość przyznanych punktów

80 80

75,34

80

63,28

2

Termin realizacji

18 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

Ilość przyznanych punktów

10 10

5

10

10

3

Okres gwarancji

36 miesięcy

60 miesięcy

36 miesięcy

Ilość przyznanych punktów

10 10

5

10

5

Razem

85,34

100

78,28

Najwyższą liczbę punktów otrzymała firma BUDO-HAL sp. z o.o. dlatego postanowiliśmy wybrać firmę BUDO-HAL sp. z o.o. i zlecić jej realizację w/w usług.

P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z firmami, które złożyły oferty. Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria oceny i ich wagi:
1.Kryterium – cena

Cena netto

80%
2.Kryterium – termin realizacji 10%
3. Kryterium – okres gwarancji 10%
Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach:
Opis sposobu obliczania kryterium – cena
 • oferta z łączną najniższą ceną otrzymuje 80 punktów

 • pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

C = (Cmin / Cof.) x 80

gdzie:

x – znak mnożenia,

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie,

Cmin – najniższa cena,

Cof. – cena oferenta.

Opis sposobu obliczania kryterium –

Termin realizacji

 • oferta z terminem realizacji do 12 miesięcy otrzymuje 10 punktów

 • oferta z terminem realizacji do 18 miesięcy otrzymuje 5 punktów

 • oferta z terminem realizacji powyżej 18 miesięcy otrzymuje 0 punktów

Opis sposobu obliczania kryterium – okres gwarancji
 • oferta z okresem gwarancji powyżej 59 miesięcy otrzymuje 10 punktów

 • oferta z okresem gwarancji 35 – 59 miesięcy otrzymuje 5 punktów

 • oferta z okresem gwarancji poniżej 35 miesięcy otrzymuje 0 punktów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

← Cofnij