Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie M-MEBEL.”
Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015
Wartość projektu 545 300,00 PLN, dofinansowanie 409 600,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Informacja o wynikach postępowania – zakup oprogramowania

Dane Zamawiającego:

P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz                                                                                                                        Dąbrówka, 17.10.2016 r.

ul. Świt 24a/7

60-376 Poznań

NIP: 7791220930

 

 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERENTA

W dniu 03.10.2016 r. W związku z udziałem w wysoko innowacyjnym projekcie, wdrażającym innowacje procesowe, produktowe i nietechnologiczne w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” osi priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Programu Operacyjnego „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020”, firma P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz ogłosiła zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup oprogramowania:

– do maszyny CNC 5 – 1 szt.

– do pilarki do dwuwymiarowej optymalizacji rozkroju – 1 szt.

– do pilarki do wyliczania obrzeża i laminatu – 1 szt. –

– indywidualnego zintegrowanego oprogramowania CAD/CAM – 1 szt..

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej oraz zostało wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

Oferty złożyły następujące firmy:

  1. DPS Software Sp. z o.o. w dniu 04.10.2016 r.
  2. SAGI-B EXPERT GROUP SP. Z O.O. w dniu 05.10.2016 r.
  3. RICHO POLSKA w dniu 07.10.2016 r.

Tabela 1 Wyniki oceny ofert

Llp

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

Waga punktów (%)

Ilość przyznanych punktów

DPS Software Sp. z o.o.

SAGI-B EXPERT GROUP SP. Z O.O.

RICHO POLSKA Partnerzy sp. j.

1

Oferowana cena

30 000,00 EUR

33 150,00 EUR

34 400,00 EUR

Ilość przyznanych punktów

90 90

90

81,45

78,49

             2

Termin realizacji

2 miesiące

2 miesiące

3 miesiące

Ilość przyznanych punktów

10 10

10

10

10

Razem

100

91,45

88,49

Najwyższą liczbę punktów otrzymała firma DPS Software Sp. z o.o. dlatego postanowiliśmy wybrać firmę DPS Software Sp. z o.o. i zlecić jej realizację w/w usług.

P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z firmami, które złożyły oferty. Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria oceny i ich wagi:
1.Kryterium – cena

Cena netto

90%
2.Kryterium – termin realizacji 10%
Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach:
Opis sposobu obliczania kryterium – cena
  • oferta z łączną najniższą ceną otrzymuje 90 punktów

  • pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

C = (Cmin / Cof.) x 90

gdzie:

x – znak mnożenia,

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie,

Cmin – najniższa cena,

Cof. – cena oferenta.

Opis sposobu obliczania kryterium –

Termin realizacji

  • oferta z terminem realizacji do 3 miesięcy otrzymuje 10 punktów

  • oferta z terminem realizacji do 6 miesięcy otrzymuje 5 punktów

  • oferta z terminem realizacji powyżej 6 miesięcy otrzymuje 0 punktów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

← Cofnij