Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie M-MEBEL.”
Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015
Wartość projektu 545 300,00 PLN, dofinansowanie 409 600,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Protokół wyboru oferenta – zakup maszyn

Dane Zamawiającego:

P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz                                                                                                                    Dąbrówka, 31.03.2017 r. godz. 15:50

ul. Świt 24a/7

60-376 Poznań

NIP: 7791220930

 

 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERENTA

W dniu 28.02.2017 r. W związku z udziałem w wysoko innowacyjnym projekcie, wdrażającym innowacje procesowe, produktowe i nietechnologiczne w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” osi priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Programu Operacyjnego „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020”, firma P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz ogłosiła zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup:

– Zakup i montaż maszyny CNC 5 osiowej – 1 szt.

– Zakup i montaż maszyny – pilarki do rozkroju pakietów płyt- 1 szt.

– Zakup i montaż okleiniarki jednostronnej – 1 szt

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej, na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz zostało wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

Do dnia 31.03.2017 r. do godz. 15:00 ofertę złożyła tylko jedna firma, tj. TEKNOLOGIKA SRL Unipersonale, która wpłynęła w dniu 29.03.2017 r. Złożona oferta spełniła wszystkie kryteria formalne.

Tabela 1 Wyniki oceny ofert

Najwyższą liczbę punktów otrzymała firma TEKNOLOGIKA SRL Unipersonale,. dlatego postanowiliśmy wybrać firmę TEKNOLOGIKA SRL Unipersonale, i zakupić od niej powyższe maszyny

P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z firmami, które złożyły oferty. Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

← Cofnij