Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie M-MEBEL.”
Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015
Wartość projektu 545 300,00 PLN, dofinansowanie 409 600,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Zapytanie ofertowe – zakup oprogramowania

Dane Zamawiającego:

P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz                                                                                                                            Dąbrówka, 03.10.2016 r.

ul. Świt 24a/7

60-376 Poznań

NIP: 7791220930

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup oprogramowania

PPHU M-MEBEL jest polskim liderem w projektowaniu i produkcji mebli do aptek. Stawiamy na innowacje i kompleksowość – od projektu do instalacji gotowych mebli. Więcej o firmie na naszej stronie www.aptekadesign.pl

W związku z udziałem w wysoko innowacyjnym projekcie, wdrażającym innowacje procesowe, produktowe i nietechnologiczne w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” osi priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Programu Operacyjnego „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Rodzaj zamówienia: Zakup oprogramowania

 2. Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

Kod CPV

Nazwa

48100000-9

Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

48000000-8

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

 

Zakup oprogramowania

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Zakup oprogramowania:

– do maszyny CNC 5 – 1 szt.

– do pilarki do dwuwymiarowej optymalizacji rozkroju – 1 szt.

– do pilarki do wyliczania obrzeża i laminatu – 1 szt. –

– indywidualnego zintegrowanego oprogramowania CAD/CAM – 1 szt.

e) Opis przedmiotu zamówienia:

Zakupione oprogramowania powinny umożliwiać:

• tworzenie części

 • modelowanie bryłowe, powierzchniowe, bryłowo – powierzchniowe,

 • tworzenie elementów giętych z blach w uwzględnieniem współczynników wydłużania i skracania dla różnych materiałów,

 • tworzenie wieloobiektowych arkuszy blach,

 • tworzenie konstrukcji spawanych z możliwością dodawania własnych profili

• tworzenie złożeń

 • edycja części z poziomu złożenia,

 • tworzenie części w kontekście złożenia,

 • detekcja kolizji,

 • weryfikacja oddziaływania fizyczne pomiędzy komponentami,

 • wykonywanie operacji Boole’a

• tworzenie dokumentacji płaskiej

 • automatyczne tworzenie dokumentacji płaskiej,

 • automatyczne odzwierciedlanie zmian wprowadzonych z poziomu dokumentacji płaskiej w powiązanych modelach części lub złożeń,

 • automatyczne wymiarowanie,

 • automatyczne generowanie listy materiałów z uwzględnieniem właściwości masowych,

 • automatyczne porządkowanie wymiarów i adnotacji,

 • automatyczne tabele otworów, spawów,

• możliwość odczytu i zapisu wielu formatów elektronicznych plików, między innymi ACIS (SAT), CADKEY, CGR, HCG, DXF/DWG, HOOPS, IDF, IGES, JPEG, parasolid, STEP, STL, TIFF, VDA-FS.

 1. Określenie trybu zamówienia:

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.

Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej oraz przesłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

 1. Warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganych przy realizacji niniejszego zamówienia kompetencji lub uprawnień. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Warunek w zakresie sytuacji finansowej oraz ekonomicznej pozwalającej na zrealizowanie niniejszego zamówienia

Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Posiada zdolność techniczną i zawodową wymaganą przy realizacji niniejszego zamówienia.

Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

 • pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Terminy związane z ofertą:

Termin składania ofert upływa: 14.10.2016 r. o godz. 15:00

Minimalny termin ważności ofert do: 31.12.2016.

Planowany termin wykonania zamówienia: IV kwartał 2016 – I kwartał 2017

 1. Kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktów:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria oceny i ich wagi:
1.Kryterium – cena

Cena netto

90%
2.Kryterium – termin realizacji 10%
Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach:
Opis sposobu obliczania kryterium – cena
 • oferta z łączną najniższą ceną otrzymuje 90 punktów

 • pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

C = (Cmin / Cof.) x 90

gdzie:

x – znak mnożenia,

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie,

Cmin – najniższa cena,

Cof. – cena oferenta.

Opis sposobu obliczania kryterium –

Termin realizacji

 • oferta z terminem realizacji do 3 miesięcy otrzymuje 10 punktów

 • oferta z terminem realizacji do 6 miesięcy otrzymuje 5 punktów

 • oferta z terminem realizacji powyżej 6 miesięcy otrzymuje 0 punktów

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertą z najkrótszym terminem realizacji. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. W przypadku, gdy wszystkie oferty złożone zostaną w PLN ocena nastąpi w PLN, w p przypadku gdy wszystkie oferty przedstawione będą w EUR ocena nastąpi w EUR, w przypadku, gdy część cen podana zostanie w EUR a część w PLN – oferty w EUR przeliczone zostaną na PLN po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu z oceny oferty i ocena dokonana zostanie w PLN.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Oferent powinien złożyć przygotowaną ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.

Oferta może być przesłana w wybranej formie:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iza@aptekadesign.pl

 • faksem na numer: +48 61 415 16 75

 • za pośrednictwem poczty na adres biurowy

 • osobiście w siedzibie firmy

Obligatoryjne elementy oferty:

 • przygotowana na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 • opatrzona pieczątką firmową

 • zawiera datę sporządzenia oferty

 • zawiera datę ważności oferty

 • zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, e-mail i nr telefonu

 • podpisana przez oferenta

 • zawiera podaną cenę netto, vat i brutto wyrażoną w PLN lub w EUR

 • zawiera podany okres gwarancji

 • zawiera podany okres realizacji

 • zawiera wszystkie wymagane załączniki do zapytania ofertowego

Nie będą rozpatrywane oferty:

 • niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia

 • częściowe lub wariantowe

 • złożone po terminie przyjmowania ofert

 • które nie zawierają obligatoryjnych elementów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym

 • złożone przez podmioty wykluczone z udziału w postępowaniu

Warunki zmiany i wycofania oferty:

 • Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę

 • Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej

 1. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

 1. Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień: Izabela Orłowska, mail: iza@aptekadesign.pl, tel. +48 513 077 295

 2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

 5. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych i wariantowych.

 6. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

 7. P.P.H.U. M MEBEL Minicki Mariusz nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów / wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 8. W przypadku niewywiązania się z dostawy zamówionych oprogramowani, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

………………………….

podpis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

← Cofnij